Jätehuolto

 

Rauman Satama Oy vastaa alusliikenteen perusjätehuollon järjestämisen lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Alusliikenteen perusjätehuollon toimintaa valvoo Rauman Satama Oy:n tytäryhtiö Botnia Port Service Oy. Satama-alueen muiden kiinteistöjen ja alueiden vuokralaiset järjestävät itse oman jätehuoltonsa. Satamalla on omat jätehuolto-ohjeet aluksille ja omille kiinteistöilleen.

Alusjätehuolto:

Alusten jätteille tarkoitetut jätepisteet on merkitty satama-alueen karttaan. Alusten tulee viedä jätteensä ainoastaan näihin jätepisteisiin. Mikäli astiat ovat täynnä, ilmoitus siitä on tehtävä satamavalvontaan p. +358 (0)500 597 579. Mikäli aluksen todetaan jättäneen vaarallista jätettä talousjätteille tarkoitettuihin astioihin tai muualle laiturialueelle tai kun satama toteaa aluksen toimittaneen jätteensä väärin lajiteltuina, laskutetaan alusta jätteen jatkokäsittelystä (erottelu, kuljetus, hävitys jne.) Rauman Satama Oy:n palveluhinnaston mukaisesti.

Rauman Satama Oy:n alueella otetaan vastaan seuraavia lajitellun jätteen jakeita:

 • Energiajäte
 • Metallit
 • Lasi
 • Kaatopaikkajäte

Säiliön/astian kylkeen on merkitty, mille jätteelle jätesäiliö on tarkoitettu.

Rauman Satama Oy:llä ei ole omaa keräysjärjestelmää seuraaville jätteille:

 • Tankkialusten painolastivedet
 • Tankkien pesuvedet
 • Pakokaasujen puhdistusjätteet
 • IMDG/ADR/RID –luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet

Kyseisten jätteiden vastaanotto aluksilta tilataan erikseen laivan asiamiehen kautta.

Alusjäteilmoitus

Alusjäteasetuksen mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin vahvistaman kaavan mukaisesti. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen lopullinen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen tähän satamaan saapumista, on ilmoitus annettava välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä. Alusjätteistä ilmoittaminen ei koske sellaisia huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa, eikä kalastusaluksia. Alusjäteilmoitus toimitetaan satamavalvontaan ensisijaisesti sähköpostilla satamavalvonta@botniaportservice.com tai vaihtoehtoisesti puhelimitse p. +358 (0) 500 597 579.

Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

 • Aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet
 • Pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitteistoa tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää
 • Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu X- tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu
 • Kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuun ottamatta
 • Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi ainoastaan Suomen vesialueella 

Alusjätteiden jättöpakko ei sen sijaan koske mm. seuraavia jätelajeja:

 • Pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto
 • Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua
 • Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella
 • Ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella 

Jätelajien määrittelyt ja lajitteluohjeet voit lukea tästä.